Skoči na glavno vsebino
+386 5 7311 280 info@sc-sezana.si

Šolski center Srečka Kosovela Sežana sestavljata dve organizacijski enoti in sicer Gimnazija in ekonomska šola ter Višja strokovna šola.

V okviru Gimnazije in ekonomske šole se izvajajo programi gimnazija, ekonomski tehnik, aranžerski tehnik, v okviru Višje strokovne šole pa programi oblikovanje materialov ter fotografija.

Šola je v današnji obliki bila ustanovljena z ustanovitvenim aktom julija 2008, ustanovitelj pa je Republika Slovenija.

Dolgoročni cilji šole izhajajo iz večletnega programa in razvoja dela šole. Usklajeni so z nacionalnim programom razvoja srednjega in višjega šolstva.

Cilj srednje šole je nuditi strokovno kvaliteten program srednješolskega izobraževanja učencem, pri katerem je poudarek tudi na vzgoji dijakov v celovite osebnosti, ki bi poleg znanja znale in zmogle ceniti vrednote, postati osebe strpne in humane do sočloveka in okolja. Prav za dosego teh ciljev se naša šola zaveda, da je potrebno in koristno, poleg obveznega programa dela, nuditi učencem še dodatne vsebine, ki poglabljajo vedenje in razumevanje sveta. Tako v okviru posameznih programov Gimnazije in ekonomske šole organiziramo še dejavnosti kot so: športni tedni, projektni tedni, strokovne ekskurzije.

Cilji višje strokovne šole so opredeljeni v Razvojnem načrtu višje strokovne šole za obdobje 2012 – 2017. Cilji izhajajo iz vizije in poslanstva šole, in so usklajeni s smernicami višješolskih strokovnih programov Fotografija oz. Oblikovanje materialov. Oblikovani so bili ob upoštevanju analize stanja, na takšen način, da omogočajo konkretizacijo v okviru vsakoletnega delovnega načrta oz. izvedbenega kurikula šole.

Dolgoročni cilji višje strokovne šole:

  1. Študenta oblikovati kot visoko izobraženega človeka, ki bo kreativen in obenem sposoben reševanja konkretnih problemov.
  2. Izobraževalne programe izvajati tako, da študenta ob spodbujanju kreativnosti naučimo racionalnega razmišljanja.
  3. Okolju (predvsem podjetjem in zavodom) predstaviti, da izobražujemo ljudi, ki so sposobni hitrega prilagajanja spreminjajočim se potrebam družbe.

KAMEN IN KULINARIKA

PROJEKT IZROČILO

Dostopnost