Skoči na glavno vsebino
+386 5 7311 280 info@sc-sezana.si

Svet zavoda

Svet zavoda opravlja naloge, določene s predpisi za področje vzgoje in izobraževanja, z ustanovitvenim aktom zavoda in splošnimi akti zavoda:

 • imenuje in razrešuje direktorja/ravnatelja organizacijske enote Gimnazije in ekonomske šole;
 • imenuje in razrešuje ravnatelja organizacijske enote Višje strokovne šole;
 • sprejema program razvoja zavoda;
 • sprejema letni delovni načrt zavoda (LDN);
 • sprejema poročilo o realizaciji LDN;
 • sprejema poslovno usmeritev za šolo in financiranje nadstandardnih storitev;
 • obravnava poročilo o vzgojnoizobraževalni problematiki;
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka;
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom študenta;
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
 • odloča o pritožbah v zvezi z izobraževalnim delom v zavodu;
 • sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev in proizvodov.

Svet zavoda odloča o posameznih vprašanjih v skladu s predpisi, ki urejajo ustrezno področje, kolektivno pogodbo, veljavno za šolo, in v skladu s splošnimi akti zavoda.

Poslovnik sveta zavoda. Sprememba poslovnika.

Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, predsednik strateškega sveta,trije predstavniki staršev, dva predstavnika dijakov in trije predstavniki študentov.

Predstavniki ustanovitelja:

 1. Škrlj Marjeta
 2. Pečar Rudi
 3. Tea Makivić

Predstavniki delavcev:

 1. Železnik Buda Mojca – PREDSEDNICA SVETA
 2. Kastelic Volf Patricija – NAMESTNICA
 3. Rebec Škrinjar Gabrijela
 4. Švara Damjan
 5. Kogoj Valter

Predstavniki staršev:

 1. Tina Venta Šiškovič
 2. Tina Brana 

Predstavnik dijakov:

 1. Ana Mržek
 2. Bor Živec

Predstavniki študentov:

 1. Zajc Anže
 2. Rodica Maja
 3. Tenze Jurij

Predsednik strateškega sveta:

 1. Simon Kastelic

KAMEN IN KULINARIKA

PROJEKT IZROČILO

Dostopnost