Skoči na glavno vsebino
+386 5 7311 280 info@sc-sezana.si

Katalog IJZ v digitalni obliki

1.     OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

OSNOVNI PODATKI

Naziv organa:  

ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA

Stjenkova 3
6210 Sežana
Tel.: +386 5 7311 280 , Fax: +386 5 7311 289
Spletna stran:   http://sc-sezana.si
elektronska pošta: info@sc-sezana.si

Odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela:

direktor: Dušan Štolfa

Datum prve objave kataloga in spremembe:

Katalog je bil objavljen: 31. 5. 2021.
Datum zadnje spremembe kataloga:  december 2022.
Katalog je dostopen v elektronski obliki na spletni strani zavoda in v fizični obliki v tajništvu zavoda.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA

Šolski center Srečka Kosovela Sežana je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Srečka Kosovela Sežana«, dne 8. julij 2008 in spremembo sklepa z dne 27. julij 2010. ŠC Sežana je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju  vzgojno-izobraževalne dejavnosti za izobraževanje po javno-veljavnih izobraževalnih in študijskih programih, ki jih v izvajanje določi ministrstvo, pristojno za šolstvo. Druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem, ki jih zavod lahko opravlja, so določene z aktom o ustanovitvi.

Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih:

 • srednješolsko splošno izobraževanje,
 • srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
 • višješolsko izobraževanje
 • dejavnost knjižnic.

Seznam drugih dejavnosti zavoda

a) PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA, KI OBSEGA SEZNAM VSEH NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

Šolski center Srečka Kosovela Sežana sestavljata dve organizacijski enoti in sicer Gimnazija in ekonomska šola ter Višja strokovna šola.

V okviru Gimnazije in ekonomske šole se izvajajo programi gimnazija, ekonomski tehnik, aranžerski tehnik, v okviru Višje strokovne šole pa programi oblikovanje materialov ter fotografija.

 1. Organizacijska enota: Gimnazija in ekonomska šola

Poslovni naslov: Stjenkova ulica 3, 6210 Sežana
Pravnoorganizacijska oblika: Organizacijska enota
Datum ustanovitve: 8. 7. 2008
Dejavnost: P/85.310 Srednješolsko in splošno izobraževanje
Direktor in ravnatelj Gimnazije in ekonomske šole: Dušan Štolfa

Telefon: +386 05 7311 280
Fax: +386 05 7311 289
Elektronski naslov: info@sc-sezana.si
Povezava: http://ss-sezana.si

 1. Organizacijska enota Višja strokovna šola

Poslovni naslov: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
Pravnoorganizacijska oblika: Organizacijska enota
Datum ustanovitve: 8. 7. 2008
Dejavnost: P/85.421 Višješolsko izobraževanje
Ravnateljica: Jelena Uršič, prof. lik. um.

Telefon: +386 05 7313 516
info@vss-sezana.si
Povezava: www.vss-sezana.si

b) KONTAKTNI PODATKI URADNIH OSEB, PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Ime in priimek: Dušan Štolfa
Delovno mesto: direktor in ravnatelj Gimnazije in ekonomske šole
Poštni naslov: Stjenkova 3, 6210 Sežana Slovenija

Elektronski naslov: info@sc-sezana.si
Tel: +386 05 7311 280

c)      SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA S POVEZAVAMI NA VSEBINO POSAMEZNEGA PREDPISA V PRAVNO-INFORMACIJSKEM SISTEMU RS

Glavni predpisi so objavljeni na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS), straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Predpisi Evropske Unije

d) SPREJETI IN PREDLAGANI STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI TER POMEMBNEJŠA POROČILA, STALIŠČA, MNENJA

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Razpisno dokumentacijo in objave pripravljamo skladno s predpisi o urejanju javnega naročanja. Javna naročanja so objavljena na portalu javnih naročil.

Splošni akti zavoda:

vzgojno-izobraževalnem zavodu;

 • Hišni red
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov
 • Pravilnik o delovnem času, odmorih in dopustih
 • Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi
 • Pravilnik o ločevanju odpadkov
 • Požarni red
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Pravila šolske prehrane
 • Pravilnik o varovanju osebnih in drugih podatkov
 • Pravilnik za oddajo javnih naročil manjših vrednosti
 • Pravilnik o delovanju in organizaciji šolskega sklada
 • Pravilnik o splošnih pogojih oddajanja šolskih nepremičnin in opreme v najem
 • Poslovnik o delu sveta zavoda

e) KATALOG UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

 • Odločanje o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja;
 • Postopek imenovanja ravnatelja zavoda;
 • Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v SR;
 • Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda;
 • Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive;
 • Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc;
 • Postopki na osnovi pritožb zaposlenih;
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik;
 • Odločanje o pravicah in dolžnostih dijakov;
 • Podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanje statusa dijaka perspektivnega ali vrhunskega športnika, kulturnika, raziskovalca;
 • Postopek izključitve dijaka iz šole.

Postopke vodimo skladno z upravnim postopkom.

f)       SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Zavod ne upravlja z javnimi evidencami.

g)      SEZNAM  DRUGIH  INFORMATIZIRANIH  ZBIRK  PODATKOV

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ZAVODU

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik v tajništvu v času uradnih ur. Uradne ure so vsak delovni dan od 8.00 do 11.00 ure.

Dostopnost: Katalog informacij javnega značaja.

Dostop do informacij za ljudi s posebnimi potrebami je omogočena skladno z 12. in 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).
Dostop za gibalno ovirane osebe je zagotovljen v srednji etaži.

4. STROŠKOVNIK

ŠC Sežana zaračunava materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi 16., 17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK- ALI DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Prosilcu se posredovanje informacij zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod do sedaj še ni prejel zahteve za posredovanje informacij javnega značaja.

 

Dostopnost